หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > WORK PERMIT APPLICATION FOR SKILL LABOUR
WORK PERMIT APPLICATION FOR SKILL LABOUR
Images/Blog/YVSGs895-Slide2.JPG
เขียนโดย ckcoth เมื่อ Thu 20 Jun, 2019
Like

การขอใบอนุญาตทํางาน คนต่างด้าวระดับฝีมือ ชํานาญการ

 

สถานที่ติดต่อ

สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

ทางเวปไซต์ wp.doe.go.th

แบบที่ใช้สําหรับยื่นคําขอการอนุญาตทํางาน

 ตท.1 การขอรับใบอนุญาตทํางาน คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้

รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT)

 ตท.3 การขอรับใบอนุญาตทํางาน นายจ้างยื่นคําขอในขณะที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักร เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานได้แล้ว จัดส่งให้คนต่างด้าวนําไปประกอบการขอวีซ่า NON – IMMIGRANT สถานทูตไทยในต่างประเทศ โดยคนต่างด้าวต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขอรับใบอนุญาตทํางานพร้อมยื่นเอกสาร ตามที่กําหนดภายใน 30 วัน นับจากวันที่นายจ้างรับหนังสือแจ้งผลฯ

ตท.4 การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน กรณีใบอนุญาตทํางานเดิมชํารุดในสาระสําคัญ หรือสูญหายโดยให้ ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย

ตท.5 การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน โดยต้องยื่นขยายการอยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) แล้วจึงยื่น แบบคําขอก่อนสิ้นอายุการอนุญาตทํางาน

ตท.6 การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่ม การทํางาน สถานที่ และท้องที่ในการทํางาน

ตท.10 การแจ้งเข้ามาทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน คําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต กรณีมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของ

คนต่างด้าว : ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ ลายมือชื่อ และที่อยู่อาศัย

สถานประกอบการ : สถานที่ตั้งตามประกาศของทางราชการ และเพิ่มประเภทธุรกิจ

ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทํางาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ ผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT)

2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ดังนี้

2.1 มีความรู้และความสามารถในการทํางานตามที่ขออนุญาต

2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

 2.3 ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็น ที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสใน ระยะที่ 3

2.4 ไม่เคยต้องโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทํางาน ของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

3. ต้องไม่ทํางานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา ดังนี้

3.1 งานกรรมกร

3.2 งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชํานาญงานเฉพาะ สาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม

3.3 งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น

3.4 งานแกะสลักไม้

3.5 งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่ เครื่องบินระหว่างประเทศ

3.6 งานขายของหน้าร้าน

3.7 งานขายทอดตลาด

3.8 งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว

3.9 งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย

3.10 งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

3.11 งานทอผ้าด้วยมือ

3.12 งานทอเสื่อ หรืองานทําเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่

3.13 งานทํากระดาษสาด้วยมือ

3.14 งานทําเครื่องเงิน

3.15 งานทําเครื่องดนตรีไทย

3.16 งานทําเครื่องถม

3.17 งานทําเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

3.18 งานทําเครื่องลงหิน

3.19 งานทําตุ๊กตาไทย

3.20 งานทําที่นอนหรือผ้าห่มนวม

3.21 งานทําบาตร

3.22 งานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

3.23 งานทําพระพุทธรูป

3.24 งานทํามีด

3.25 งานทําร่มด้วยกระดาษหรือผ้า

3.26 งานทํารองเท้า

3.27 งานทําหมวก

3.28 งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่าง ประเทศ

3.29 งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคํานวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คําแนะนํา ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความ ชํานาญพิเศษ

3.30 งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อํานวยการ ก่อสร้างหรือให้คําแนะนํา

3.31 งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

3.32 งานปั้นหรือทําเครื่องปั้นดินเผา

3.33 งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

3.34 งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนําเที่ยว

3.35 งานเร่ขายสินค้า

3.36 งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

3.37 งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ

3.38 งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ

3.39 งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคด

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทํางาน โดยคํานึงถึง

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้านการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม

โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ประโยชน์จากการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในตําแหน่งงานนั้น เช่น การนําเงินตราต่างประเทศเข้า มาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศเป็นจํานวนมาก การจ้างงานคนไทยจํานวนมาก หรือการพัฒนาทักษะ ฝีมือคนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน

การกําหนดจํานวนการออกใบอนุญาตทํางาน

1. นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่ต่ํากว่าสองล้านบาท โดยทุกๆ 2 ล้านบาท

ให้อนุญาตได้หนึ่งคน /หรือนายจ้างจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศและเข้ามาดําเนินธุรกิจใน ประเทศไทยที่มีขนาดของ การลงทุนจากเงินที่นําเข้าจากต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 3 ล้านบาท โดยทุกๆ สามล้านบาทให้อนุญาตได้หนึ่งคน เว้นแต่คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดย ถูกต้องตามกฎหมายขนาดของการลงทุนลดลงถึงหนึ่ง ทั้งนี้ ให้อนุญาตได้ไม่เกิน 10 คน /หรือ

2.นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่ต่ํากว่า 2 ล้านบาท หรือนายจ้าง จดทะเบียนนิติบุคคล ในต่างประเทศและเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยที่มีขนาดของการลงทุน จากเงินที่นําเข้าจากต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 3 ล้านบาท ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้พิจารณา ออกใบอนุญาตทํางานตามความจําเป็นและเหมาะสม

-ดําเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนําเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศเข้าประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไปในปีที่ผ่านมา

-ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนําชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่า 5,000 คน ในรอบปีที่ผ่านมา

-สถานประกอบการมีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่า 100 คน

-ใช้เทคโนโลยีซึ่งคนไทยยังทําไม่ได้ หรือมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ภายในประเทศ โดยให้มีการถ่ายทอดให้แก่คนไทยอย่างน้อยสองคนภายในระยะเวลาที่กําหนด

-ใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะทางเพื่อให้งานสําเร็จภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาแน่นอน

-กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซึ่งมีลักษณะการจ้างงานเป็นครั้งคราวมีระยะเวลากําหนดไว้ แน่นอน /หรือ

 3. นายจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ มหาชน หรือคนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว /หรือ

4. นายจ้างเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ หรือ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม /หรือ

5.อื่นๆ ตามที่กําหนดในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทํางาน ของคนต่างด้าว ..2552

มายเหตุ

พิจารณารายได้ขั้นต่ำของคนต่างด้าวตามตารางเงินได้ท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติฯ ประกอบด้วย อายุของใบอนุญาตทํางาน

อนุญาตให้ทํางานได้ตามความจําเป็นของงานหรือตามที่ขอ แต่ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง

ข้อควรจํา

1. คนต่างด้าวต้องถือใบอนุญาตทํางานไว้กับตัว หรือ สถานที่ทํางาน

2. การเปลี่ยนนายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าวต้องไปติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อลงตรา

VISA พ้นหน้าที่เดิม หรือเดินทางออกไปขอ VISA ใหม่ที่สถานทูตไทย แล้วจึงยื่นขอใบอนุญาตทํางาน

ใหม่ (ตท.1) เพื่อทํางานกับนายจ้าง/สถานประกอบการใหม่ก่อนการสิ้นอายุของ VISA นั้น

3. ต้องทํางานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะทํางานอื่น หรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ใน การทํางาน ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน

4. การต่ออายุใบอนุญาตทํางานจะต้องยื่นคําขอขยายการอยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) และยื่นแบบ คําขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตทํางาน

5. กรณีการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อสถานที่ทํางาน ต้องยื่นคําร้อง ขอแก้ไขฯ โดยไม่ชักช้า

6. ห้ามนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทํางาน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทต่อ คนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทํางานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กําหนด ไว้ในใบอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

คําเตือน

หากปรากฏว่าเอกสารที่ยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตทํางานมีข้อความอันเป็นเท็จไม่ตรงกับ ความเป็นจริง ผู้ยื่นขอหรือผู้รับมอบหมายอํานาจจะต้องถูกดําเนินคดีฐานปลอมแปลงเอกสาร และแจ้ง ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 264 และ 268

ตารางเงินได้ท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 ที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 (2)

ประเทศ รายได้ขั้นต่ำ

1. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

50,000 บาท/เดือน

2. ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง

45,000 บาท/เดือน

3. ประเทศในทวีปเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน ,ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้ ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้

35,000 บาท/เดือน

4. ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม

25,000 บาท/เดือน

หมวดหมู่