Home > News & Annoucement > Italian announcement Covid 19 Corona Control Measures for Inhibiting Infection
Italian announcement Covid 19 Corona Control Measures for Inhibiting Infection
Images/Blog/ziBq9x6B-88313736_2854553541291276_1986139610933100544_n.jpg
Posted by ckcoth On Tue 10 Mar, 2020
Like

versione Italiana segue:
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 รัฐบาลอิตาลี ได้ออกประกาศมาตรการเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการติดเชื้อและแพร่กระจาย Covid-19 โดยกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมในแคว้นลอมบาร์ดี (Lombardy) ที่มีเมืองมิลานเป็นเมืองหลัก และจังหวัดภายใต้เขตการปกครองของอีก 14 เมือง ได้แก่ Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso และ Venezia(เวนิส) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญที่การห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออกจากพื้นที่ที่กำหนด
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ข้างต้นแจ้ง ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย ID Line ผ่านทางอีเมล์มายัง info@ambthai.it
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติบางประการ ตามที่ทางการอิตาลีกำหนดในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า-ออกจากพื้นที่แคว้นและเมืองที่กำหนด รวมทั้งการเดินทางภายในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 เว้นแต่จะมีความจำเป็นด้านการงาน ด้านสุขภาพและการเดินทางกลับภูมิลำเนา
2. ผู้ที่มีอาการบ่งว่าติดเชื้อทางเดินหายใจและมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้อยู่ภายในที่บ้าน/ที่พำนัก หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและให้ติดต่อแพทย์ประจำตัว
3. ห้ามผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันโรคหรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ออกนอกเคหสถานของตน
4. ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ร้านค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าต้องปิดให้บริการ แต่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันธรรมดา ยกเว้นร้านขายยา ร้านเวชภัณฑ์และร้านสินค้าอุปโภคบริโภค ยังคงเปิดให้บริการได้ทุกวัน โดยต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
5. ให้ระงับการจัดงานชุมนุม งานสาธารณะต่าง ๆ ไว้ก่อน เช่น งานทางวัฒนธรรม สันทนาการ กีฬา ศาสนา การแสดงสินค้า รวมทั้ง โรงภาพยนต์ โรงละคร ผับ โรงเรียนเต้นรำ สถานที่เล่นเกมส์และการพนัน ดิสโกเธค และสถานที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
6. ให้สถานศึกษาทุกระดับหยุดการเรียนการสอน ยกเว้นการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง การฝึกงานของบุคลากรทางสาธารณสุข
7. ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เปิดได้ตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น. แต่ให้มีระยะห่างบุคคลระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
ทั้งนี้ ขอให้ศึกษา และติดตามมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และหากมีพัฒนาการที่สำคัญใดใด สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
Versione italiana

L’8 marzo 2020 il Governo italiano ha decretato le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificando le zone da isolare: regione Lombardia con capoluogo Milano e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emila, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Queste misure sono in vigore a partire dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020 con la misura principale di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nei territori sopra menzionati.

L’Ambasciata prega tutti i cittadini thailandesi domiciliati o residenti nei territori sopra indicati, viaggiatori e turisti rimanenti nella citata zona, di fornire nome e cognome in thailandese e in inglese, indirizzo, numero di telefono e altri canali di contatto sul social media ID Line via mail all’indirizzo info@ambthai.it

L’Ambasciata vuole ricordare alcune misure di comportamento secondo le misure stabilite dal Decreto:
1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori citati nonché all’interno dei medesimi territori a partire dall’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
2. per le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5ºC è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus;
4. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali essi sono aperti rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. La chiusura non comprende le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari;
5. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luoghi pubblici o privati, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati;
6. sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche in corso nelle scuole di ogni ordine e grado, a esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
7. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Si prega di prestare la dovuta attenzione, di seguire ulteriori misure, di collaborare e di rispettare strettamente le dovute precauzioni indette dalle autorità locali. Se dovessero esserci sviluppi importanti, l’Ambasciata vi informerà su eventuali aggiornamenti.

ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.consular.go.th/main/)

Categories :
Tags
comments for this topic (0)
Prev 1 Next