Shopping Cart
Shopping Cart
X
Your shopping cart is empty.
|
“First Step To Thailand”
BUSINESS LAW BUSINESS CARE

Specializing in Commercial Law & Thai Visa immigration & Work Permit

เกี่ยวกับเรา

              CK.Consult & Service เราให้บริการแบบมืออาชีพในแวดวงธุรกิจ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขอวีซ่า ( visa ) ประเภทต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ


วิสัยทัศน์

                CK.Consult & Service Co.,Ltd. (บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนเซอร์วิส จำกัด) มุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาชั้นนำระดับประเทศ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม Expat ทั้งที่เข้ามาทำงาน และเข้ามาเพื่อการอื่นๆ (ไม่ทำงาน) และบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (Business Law)

               โดยยึดหลักการทำงานภายใต้แนวทาง “ ถูกต้องตามกฏหมาย สะดวก และรวดเร็ว “ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา


พันธกิจ

                1.  ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการขอ/ต่ออายุวีซ่า(Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit )ให้ชาวต่างชาติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการและถูกต้องตามกฏหมาย

                2.  สร้างความประทับใจในบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว      

                3.  ให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนและเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 

SERVICES
News
กรณีเป็น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ประจำโรงแรม หรือประจำบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย ซึ่งมีทุนจด...
1 August 2019
หลักเกณฑ์การพิจารณา 1.คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 2.ได้รับการรับรองและร้องขอจาก...
26 July 2019
หลักเกณฑ์การพิจารณา 1.คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 2.มีอายุตั้งแต่ 50...
25 July 2019
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน...
24 July 2019
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในร...
24 July 2019
ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit  หมายถึง  ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ...
23 July 2019